Återbetalningspolicy

Konsumenter har rätt till ångerrätt enligt följande bestämmelse, enligt vilken en konsument är varje fysisk person som sluter en rättslig transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till hans kommersiella eller hans självständiga yrkesverksamhet:

A. Återkallelseinstruktion


Ångerrätt


Du har rätt att säga upp detta avtal inom 30 dagar utan att ange skäl.

Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en av dig nämnd tredje part, som inte är transportör, tog eller har tagit det sista godset i besittning.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (BONAVENTURA GmbH, Gartenstr. 59, 18119 Rostock, Tyskland, Tel.: +49 381 36767416, E-post: service@mybonaventura.de) om ditt beslut att häva detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev eller e-postmeddelande skickat per post). Du kan använda det bifogade återkallelseformuläret för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att skicka meddelandet om utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristens utgång.

Konsekvenser av återkallelsen


Om du återkallar detta avtal ska vi ersätta dig för alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder ), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottar meddelande om din återkallelse av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra att återbetala tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar tidigare.

Du ska returnera eller överlämna varorna till Gate 56 GmbH, c/o Bonaventura GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 11, 56220  Urmitz, Tyskland, omedelbart och i alla fall senast inom fjorton dagar från den dag du informerar oss om återkallelsen av detta avtal. Tidsfristen anses vara uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

Vi står för kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver endast betala för en eventuell värdeförlust på varan om denna värdeförlust beror på en hantering av varan som inte är nödvändig för undersökningen av varans skick, egenskaper och funktionalitet.

Uteslutning eller för tidig utgång av ångerrätten

Ångerrätten finns inte för följande avtal:

Avtal om leverans av varor som är gjorda enligt konsumentens specifikationer eller är tydligt personliga.

Ångerrätten finns inte för
följ
skyldiga kontrakt:
Kontrakt för
leverans av varor som är
tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller
är tydligt personliga.
Kontrakt för
leverans av varor som är
tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller
är tydligt personliga.

B. Återkallelseformulär


Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.

Till

Gate 56 GmbH
c/o BONAVENTURA GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 11
56220 Urmitz
Tyskland
e-post: service@mybonaventura.de

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

Beställd den (*) ____________ / mottagen den (*) __________________

 

________________________________________________________
Namn på konsument(er)

 

________________________________________________________
Adress till konsumenten(erna)

 

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid kommunikation på papper)

 

_________________________
Datum

(*) Stryk det som är tillämpligt

 

Version 1.0.2020