Allmänna villkor med kundinformation

Allmänna villkor

Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsomfång
 2. Ingående av kontraktet
 3. Rätt att avbryta
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och leveransvillkor
 6. Förbehåll för äganderätt
 7. Garanti
 8. Särskilda villkor för behandling av varor enligt kundens specifikation
 9. Inlösen av kampanjkuponger
 10. Tillämplig lag
 11. Jurisdiktionsort
 12. Uppförandekod
 13. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "GTC") för företaget BONAVENTURA GmbH (nedan kallat "Säljaren") ska gälla för alla avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan kallad "Kunden") och Säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som presenteras i Säljarens onlinebutik. Införandet av Kundens egna villkor motsätts härmed, om inte andra villkor har angivits.

1.2 För avtal om leverans av kuponger gäller dessa allmänna avtal i enlighet med detta, om inte annat uttryckligen överenskommits.

1.3 En konsument enligt dessa allmänna avtal är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ett ändamål som varken tillskrivs en huvudsakligen kommersiell eller egenföretagare yrkesverksamhet.

1.4 En näringsidkare enligt dessa allmänna avtal är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när en juridisk transaktion ingås, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Ingående av kontraktet

2.1 Produktbeskrivningarna i Säljarens nätbutik utgör inte bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan tjänar endast syftet att lämna ett bindande erbjudande av Kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret integrerat i Säljarens onlinebutik. Genom att göra detta, efter att ha placerat de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella korgen och gått igenom beställningsprocessen, och genom att klicka på knappen för att avsluta beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande kontraktserbjudande med avseende på varorna och /eller tjänster som finns i kundvagnen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,
- genom att överföra en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post); i den mån Kundens mottagande av orderbekräftelse är avgörande, eller
- genom att leverera beställda varor till Kunden; i den mån Kundens mottagande av varor är avgörande, eller
- genom att begära att kunden betalar efter att han lagt sin beställning.

Under förutsättning att flera av de ovan nämnda alternativen gäller, ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de nämnda alternativen först inträffar. Om Säljaren inte accepterar Kundens erbjudande inom ovan nämnda tid, ska detta anses som ett avslag på erbjudandet med den verkan att Kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om en betalningsmetod som erbjuds av PayPal väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hädanefter kallad "PayPal"), enligt PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE eller, om kunden inte har ett PayPal-konto, enligt villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto, tillgängligt på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacywax-full#:~:text=You%20should%20note%20that%20PayPal's,offer%20under%20the%20user%20agreement. Om Kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar Säljaren härmed att han accepterar Kundens erbjudande vid den tidpunkt då Kunden klickar på knappen för att avsluta beställningsprocessen.

2.5 Om kunden väljer betalningsmetoden "Amazon Payments", behandlas betalningar av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (nedan kallad "Amazon").

Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen, gör han samtidigt en betalningsorder till Amazon när betalningstransaktionen påbörjas genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar Säljaren att han accepterar Kundens erbjudande vid den tidpunkt då Kunden initierar betalningstransaktionen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6 Vid inlämnande av ett erbjudande via Säljarens onlinebeställningsformulär lagras kontraktstexten av Säljaren efter att avtalet har ingåtts och skickas till Kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att beställningen har gjorts. skickas. Säljaren ska inte göra kontraktstexten tillgänglig utöver detta. Om Kunden har skapat ett användarkonto i Säljarens webbshop innan han skickar sin beställning, ska beställningsuppgifterna lagras på Säljarens webbplats och kan nås av Kunden kostnadsfritt via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter.

2.7 Innan en bindande beställning skickas via Säljarens onlinebeställningsformulär kan Kunden känna igen inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Webbläsarens förstoringsfunktion för att förstora visningen på skärmen kan vara en effektiv metod för att bättre känna igen inmatningsfel.
Kunden kan korrigera all inmatad data via den vanliga tangentbords- och musfunktionen under den elektroniska beställningsprocessen, tills han klickar på knappen för att avsluta beställningsprocessen.

2.8 Tyska och engelska är endast tillgängliga för ingående av avtalet.

2.9 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Det är Kundens ansvar att se till att den e-postadress som han uppger för beställningshanteringen är korrekt så att e-postmeddelanden som skickas av Säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet är det Kundens ansvar, om SPAM-filter används, att säkerställa att alla e-postmeddelanden som skickas av Säljaren eller av tredje part som Säljaren beställt med beställningshanteringen kan levereras.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har rätt att ångra.

3.2 Detaljerad information om ångerrätten finns i Säljarens anvisningar om ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är angivna priser totalpriser inklusive lagstadgad moms. Leveranskostnader, i förekommande fall, kommer att anges separat i respektive produktbeskrivning

4.2 Betalning kan göras med någon av de metoder som nämns i Säljarens webbshop.

4.3 När du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Shopify Payments" kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland (nedan kallad till som "Shopify"). De individuella betalningsmetoderna som erbjuds via Shopify kommuniceras till Kunden i Säljarens webbshop. Shopify kan använda andra betalningstjänster för att behandla betalningar, vilka kan vara föremål för särskilda betalningsvillkor, till vilka Kundkunden hänvisas separat. Mer information om "Shopify Payments" finns på https://www.shopify.com/payments.

4.4 Om betalningsmetoden "omedelbar banköverföring" väljs utförs betalningshanteringen via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 München (hädanefter kallad "IMMEDIATE"). Om han vill kunna betala fakturabeloppet via ”omedelbar banköverföring” måste Kunden ha ett nätbankskonto som är aktiverat för deltagande i ”omedelbar banköverföring”. Han måste dessutom ha lämpliga uppgifter under betalningsprocessen och måste bekräfta betalningsinstruktionen till IMMEDIATE . Betalningstransaktionen kommer att utföras omedelbart efteråt och Kundens bankkonto debiteras i enlighet med detta. Ytterligare information om betalningssättet "omedelbar banköverföring" kan anropas av Kunden på https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

4.5 Om betalningssätt Klarna Fakturaköp eller betalningssätt Klarna Avbetalningsköp väljs sker betalningshantering via Klarna AB (publ)[https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46,111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallat "Klarna"). Ytterligare information om Klarna Faktura- och Delbetalningsköp samt Klarnas villkor finns i Säljarens betalningsinformation som finns att se på följande internetadress:

https://eu.bonaventura.shop/de/pages/zahlung-und-versand

5) Leverans- och leveransvillkor

5.1 Om Säljaren erbjuder sig att frakta varan, ska leverans ske inom det leveransområde som Säljaren angett till den leveransadress som Kunden angett om inte annat avtalats. Vid handläggning av transaktionen ska den leveransadress som anges i Säljarens orderhantering vara avgörande.

5.2 Skulle det tilldelade transportföretaget returnera varorna till Säljaren, eftersom leverans till Kunden inte var möjlig, står Kunden för kostnaderna för den misslyckade leveransen. Detta gäller inte om Kunden utnyttjar sin avbeställningsrätt på ett effektivt sätt, om leveransen inte kan ske på grund av omständigheter utanför Kundens kontroll eller om denne tillfälligt har hindrats att ta emot den erbjudna tjänsten, om inte Säljaren har meddelat Kunden om service i rimlig tid i förväg.

5.3 Personlig hämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet i händelse av felaktig eller olämplig självförsörjning. Detta gäller endast om Säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och om han har slutit en konkret säkringsaffär med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att erhålla varorna. I händelse av utebliven eller delvis tillgänglighet av varorna ska han informera Kunden och ge denne omedelbart motprestation.

6) Förbehåll för äganderätt

Om Säljaren tillhandahåller förhandsleveranser, behåller han äganderätten till den levererade varan, tills skyldig köpeskilling har betalats i sin helhet.

7) Garanti

7.1 Om inte annat föreskrivs, ska bestämmelserna i det lagstadgade ansvaret för fel tillämpas. Med avvikelse från detta ska följande gälla för avtal om leverans av varor:

7.2 Om Kunden agerar som näringsidkare

 • Säljaren kan välja typ av efterföljande prestation,
 • för nya varor ska preskriptionstiden för anspråk på fel vara ett år från leveransen av varan,
 • för begagnade varor är rättigheterna och anspråken på defekter uteslutna,
 • preskriptionstiden ska inte återgå om en ersättningsleverans sker inom ramen för felansvaret.

7.3 Ovan nämnda ansvarsbegränsningar och förkortning av preskriptionstiden gäller inte

 • till krav på skadestånd och ersättning av kostnader för kunden,
 • om säljaren bedrägligt har dolt felet,
 • för varor som har använts i enlighet med sin sedvanliga användning för en byggnad och som har orsakat dess brist,
 • för eventuell befintlig skyldighet för säljaren att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter med avseende på avtal om leverans av varor med digitala element.

7.4 För näringsidkare ska vidare de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuell lagstadgad regressrätt förbli opåverkad.

7.5 Om kunden är en affärsman enligt § 1 i den tyska handelslagen (HGB) har han den kommersiella skyldigheten att undersöka varorna och meddela säljaren om fel enligt § 377 HGB. Om Kunden åsidosätter de däri angivna skyldigheterna till information, anses varan godkänd.

7.6 Om Kunden agerar som konsument måste speditören omedelbart underrättas om uppenbara transportskador och Säljaren måste informeras om detta. Om Kunden inte följer detta påverkar detta inte hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på defekter.

7.7 Säljaren ansvarar inte för brister i utförandet av telekommunikationsavtalet för vilka respektive tjänsteleverantör är ensam ansvarig. I detta avseende ska de relevanta lagbestämmelserna och eventuella avvikande avtalsvillkor för respektive tjänsteleverantör gälla.

8) Särskilda villkor för behandling av varor enligt kundens specifikation

8.1 Om Säljaren enligt villkoren i avtalet är skyldig leverans av varorna samt bearbetning av varorna enligt vissa specifikationer från Kunden, ska Kunden göra tillgängligt för operatören allt innehåll som krävs för bearbetning såsom texter , bilder eller grafik i de filformat, formatering, bild- och filstorlekar som anges av operatören och ska ge operatören nödvändiga nyttjanderättigheter. Kunden är ensam ansvarig för upphandling och förvärv av rättigheter för sådant innehåll. Kunden förklarar och tar ansvar för att han har rätt att använda innehållet som tillhandahålls Säljaren. Han ska särskilt se till att inga tredje parts rättigheter kränks därigenom, särskilt upphovsrätt, varumärkesrätt och personliga rättigheter.

8.2 Kunden ska hålla Säljaren skadeslös från krav från tredje part som görs gällande mot Säljaren i samband med en kränkning av deras rättigheter genom Säljarens avtalsenliga användning av Kundens innehåll. Klienten ska också stå för de rimliga kostnader som krävs för det nödvändiga rättsliga försvaret, inklusive alla domstols- och advokatarvoden enligt lagstadgad taxa. Detta gäller inte om Kunden inte är ansvarig för intrånget. I händelse av anspråk från tredje part är Kunden skyldig att omedelbart, sanningsenligt och fullständigt förse Säljaren med all information som är nödvändig för att verifiera de anspråk som gjorts gällande för ett motsvarande försvar.

8.3 Säljaren förbehåller sig rätten att vägra bearbetning av beställningar om innehållet som tillhandahålls av klienten för detta ändamål bryter mot lagliga eller officiella förbud eller moral. Detta ska särskilt gälla tillhandahållande av innehåll som är antikonstitutionellt, rasistiskt, främlingsfientligt, diskriminerande, kränkande eller hotande för ungdomar, och/eller om det förhärligar våld.

9) Inlösen av kampanjkuponger

9.1 Kuponger som utfärdas av Säljaren kostnadsfritt, för en viss giltighetstid i samband med kampanjaktiviteter och som inte kan köpas av Kunden (hädanefter kallade "kampanjkuponger") kan endast lösas in i Säljarens onlinebutik och endast inom den angivna tidsperioden.

9.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kupongkampanjen, om en sådan begränsning beror på villkoren för kampanjkupongen.

9.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in av konsumenter.

9.4 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

9.5 Varuvärdet ska minst motsvara beloppet för kampanjkupongen. Säljaren kommer inte att återbetala återstående tillgångar.

9.6 Om värdet på kampanjkupongen inte räcker för beställningen, kan Kunden välja en av de återstående betalningsmetoderna som Säljaren erbjuder för att betala mellanskillnaden.

9.7 Kampanjkupongkrediten kommer inte att lösas in kontant och är inte föremål för någon ränta.

9.8 Kampanjkupongen kommer inte att lösas in om Kunden, inom ramen för sin lagliga rätt att ångra, returnerar varor som helt eller delvis betalats med en kampanjkupong.

9.9 Kampanjkuponger är endast avsedda för användning av den person som anges på vouchern. Det är inte tillåtet att överföra kampanjkupongen till tredje part. Säljaren har rätt men inte skyldig att kontrollera respektive voucherägares rätt.

10) Tillämplig lag

10.1 Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland ska tillämpas på alla rättsförhållanden mellan parterna med undantag för de lagar som reglerar internationella köp av lös gods. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte återkallas genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

10.2 När det gäller den lagstadgade ångerrätten gäller detta lagval inte för konsumenter som inte tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående och vars enda bostadsort och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående.

11) Jurisdiktionsort

Om kunden är en affärsman, en offentligrättslig juridisk person eller en separat offentligrättslig fastighet med säte inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska Säljarens verksamhetsställe vara den enda jurisdiktionen för alla rättsliga tvister som uppstår från detta kontrakt. Om kunden har hemvist utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska Säljarens verksamhetsställe vara den enda jurisdiktionen för alla rättsliga tvister som uppstår från detta avtal, förutsatt att kontraktet eller anspråken från kontraktet kan överlåtas till kundens yrkesmässig eller kommersiell verksamhet. Säljaren har dock i vilket fall som helst rätt att i de ovannämnda fallen kalla den domstol som är ansvarig för Kundens säte.

12) Uppförandekod

Säljaren uppfyller kvalitetsstandarderna för Trusted Shops, som kan ses på www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

13) Alternativ tvistlösning

13.1 EU-kommissionen tillhandahåller på sin webbplats följande länk till ODR-plattformen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Denna plattform ska vara en ingångspunkt för utomrättsliga lösningar av tvister som uppstår från onlineförsäljnings- och serviceavtal som slutits mellan konsumenter och handlare.

13.2 Säljaren är inte skyldig att använda ADR-enheter för att lösa tvister med konsumenter, men han är redo för detta.