Všeobecné obchodní podmínky s informacemi o zákazníkovi

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah

 1. Rozsah aplikace
 2. Uzavření Smlouvy
 3. Právo na zrušení
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Přepravní a dodací podmínky
 6. Výhrada vlastnických práv
 7. Záruka
 8. Zvláštní podmínky pro zpracování zboží dle specifikace objednatele
 9. Uplatnění poukázek na kampaň
 10. Aplikované právo
 11. Místo jurisdikce
 12. Kodex chování
 13. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah aplikace

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti BONAVENTURA GmbH (dále jen „prodávající“) se vztahují na všechny smlouvy uzavírané mezi spotřebitelem nebo obchodníkem (dále jen „klient“) a Prodávajícího týkající se veškerého zboží a/nebo služeb prezentovaných v internetovém obchodě Prodávajícího. Zahrnutí vlastních podmínek Klienta je tímto namítáno, pokud nebyly stanoveny jiné podmínky.

1.2 Pro smlouvy o dodání voucherů platí tyto VOP přiměřeně, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

1.3 Spotřebitelem podle těchto VOP je každá fyzická osoba uzavírající právní obchod za účelem nesouvisejícím s převážně obchodní nebo samostatnou výdělečnou činností.

1.4 Obchodník podle těchto VOP je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

2) Uzavření Smlouvy

2.1 Popisy produktů v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závaznou nabídku ze strany prodávajícího, slouží pouze k podání závazné nabídky ze strany klienta.

2.2 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného do internetového obchodu prodávajícího. Klient tak po vložení vybraného zboží a/nebo služeb do virtuálního košíku a průchodu objednávkovým procesem a kliknutím na tlačítko ukončení procesu objednávky podá právně závaznou nabídku smlouvy ohledně zboží a /nebo služby obsažené v nákupním košíku.

2.3 Prodávající může přijmout nabídku klienta do pěti dnů,
- předáním písemného potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v písemné formě (faxem nebo e-mailem); pokud je rozhodující přijetí potvrzení objednávky Klientem, popř
- dodáním objednaného zboží Objednateli; pokud je rozhodující převzetí zboží Objednatelem, popř
- požádáním klienta o zaplacení po zadání objednávky.

Pokud platí více z výše uvedených alternativ, bude smlouva uzavřena v okamžiku, kdy poprvé nastane jedna z výše uvedených alternativ. Pokud prodávající nabídku klienta ve výše uvedené lhůtě nepřijme, bude to považováno za odmítnutí nabídky s tím účinkem, že klient již není vázán svým prohlášením o záměru.

2.4 Pokud je zvolena platební metoda nabízená společností PayPal, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“), v souladu s Podmínkami použití PayPal, dostupnými na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE nebo, pokud Klient nemá účet PayPal, v souladu s Podmínkami pro platby bez účtu PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacywax-full#:~:text=You%20should%20note%20that%20PayPal's,offer%20under%20the%20user%20agreement. Pokud Zákazník platí způsobem platby nabízeným společností PayPal, který lze zvolit v procesu online objednávky, Prodávající tímto prohlašuje přijetí nabídky Zákazníka v okamžiku, kdy Zákazník klikne na tlačítko ukončující proces objednávky.

2.5 Pokud si Klient zvolí platební metodu „Amazon Payments“, platby zpracuje poskytovatel platebních služeb Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dále jen „Amazon“).

Pokud si klient zvolí jako způsob platby „Amazon Payments“ během procesu online objednávky, současně zadá platební příkaz Amazonu při zahájení platební transakce kliknutím na tlačítko pro dokončení procesu objednávky. Prodávající v tomto případě prohlašuje, že akceptuje nabídku Klienta v okamžiku, kdy Klient zahájí platební transakci kliknutím na tlačítko pro dokončení procesu objednávky.

2.6 Při podání nabídky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího je text smlouvy prodávajícím po uzavření smlouvy uložen a předán klientovi v textové podobě (například e-mail, fax nebo dopis) po odeslání objednávky. odesláno. Prodávající nezpřístupní text smlouvy nad rámec tohoto. V případě, že si klient před odesláním objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje o objednávce uloženy na webových stránkách prodávajícího a mohou k nim klient bezplatně přistupovat prostřednictvím svého uživatelského účtu chráněného heslem zadáním odpovídající přihlašovací údaje.

2.7 Před odesláním závazné objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího může klient rozpoznat chyby při zadávání pozorným čtením informací zobrazených na obrazovce. Funkce zvětšení prohlížeče pro zvětšení zobrazení na obrazovce může být účinnou metodou pro lepší rozpoznání chyb při zadávání.
Klient může během procesu elektronické objednávky opravovat všechny údaje zadané pomocí obvyklé funkce klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko pro ukončení procesu objednávky.

2.8 Pro uzavření smlouvy je k dispozici výhradně německý a anglický jazyk.

2.9 Zpracování objednávek a kontaktování obvykle probíhá prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník je odpovědný za to, aby e-mailová adresa, kterou uvedl pro zpracování objednávky, byla správná, aby na tuto adresu mohly být přijímány e-maily zasílané prodávajícím. Zejména je povinností Klienta v případě použití filtrů SPAM zajistit doručení všech e-mailů zaslaných prodávajícím nebo třetími stranami pověřenými prodávajícím zpracováním objednávky.

3) Právo na zrušení

3.1 Spotřebitelé mají právo na zrušení.

3.2 Podrobné informace o právu na zrušení jsou uvedeny v pokynu Prodávajícího ke zrušení.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud není v popisu produktu Prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny včetně zákonné daně z prodeje. Náklady na dopravu budou případně uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu

4.2 Platbu lze provést jedním ze způsobů uvedených v internetovém obchodě prodávajícího.

4.3 Při výběru způsobu platby nabízeného prostřednictvím platební služby „Shopify Payments“ bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland (dále jen na jako "Shopify"). Jednotlivé způsoby platby nabízené prostřednictvím Shopify jsou Klientovi sděleny v internetovém obchodě Prodávajícího. Shopify může ke zpracování plateb používat jiné platební služby, které mohou podléhat zvláštním platebním podmínkám, na které je zákazník Klienta zvlášť odkázán. Další informace o „Shopify Payments“ naleznete na https://www.shopify.com/payments.

4.4 Je-li zvolena platební metoda „okamžitý bankovní převod“, zpracování platby se provádí prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 Mnichov (dále jen „OKAMŽITĚ“). Pokud chce mít Klient možnost uhradit fakturovanou částku „okamžitým bankovním převodem“, musí mít účet online bankovnictví aktivovaný pro účast na „okamžitém bankovním převodu“. Kromě toho musí mít během procesu platby příslušné přihlašovací údaje a musí OKAMŽITĚ potvrdit platební příkaz. Platební transakce bude provedena okamžitě poté a odpovídajícím způsobem odepsána z bankovního účtu Klienta. Další informace o způsobu platby „okamžitým bankovním převodem“ může Klient vyvolat na adrese https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

4.5 Pokud je zvolen způsob platby Klarna Faktura Nákup nebo způsob platby Klarna Nákup na splátky, zpracování platby probíhá prostřednictvím Klarna AB (publ)[https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46,111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“). Další informace o nákupu na fakturu a splátky Klarna, jakož i obchodních podmínkách společnosti Klarna naleznete v platebních údajích prodávajícího, které jsou k nahlédnutí na následující internetové adrese:

https://eu.bonaventura.shop/de/pages/zahlung-und-versand

5) Přepravní a dodací podmínky

5.1 Pokud prodávající nabízí odeslání zboží, bude dodání uskutečněno v rámci dodací oblasti určené prodávajícím na dodací adresu uvedenou klientem, pokud nebude dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího.

5.2 V případě, že přidělená přepravní společnost vrátí zboží prodávajícímu, protože doručení zákazníkovi nebylo možné, nese náklady za neúspěšné odeslání zákazník. To neplatí, uplatní-li klient své právo na odstoupení od smlouvy účinně, nelze-li dodávku uskutečnit z důvodu okolností, které nemohl ovlivnit, nebo pokud mu bylo dočasně znemožněno přijímat nabízenou službu, ledaže by prodávající zákazníka o této skutečnosti informoval. službu na přiměřenou dobu předem.

5.3 Osobní odběr není z logistických důvodů možný.

5.4 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávné nebo nesprávné vlastní dodávky. To platí pouze v případě, že prodávající za nedodání neodpovídá a pokud s dodavatelem uzavřel konkrétní zajišťovací obchod. Prodávající vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zboží získal. V případě nedostupnosti nebo částečné dostupnosti zboží informuje objednatele a poskytne mu neprodleně protiplnění.

6) Výhrada vlastnických práv

Poskytne-li prodávající zálohové dodávky, zůstává mu vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Záruka

7.1 Není-li stanoveno jinak, platí ustanovení zákonné odpovědnosti za vady. Odchylně od toho platí pro smlouvy na dodávku zboží:

7.2 Pokud Klient vystupuje jako obchodník

 • prodávající si může zvolit druh následného plnění,
 • u nového zboží je promlčecí lhůta pro nároky z vad jeden rok od dodání zboží,
 • u použitého zboží jsou práva a nároky z vad vyloučeny,
 • promlčecí lhůta neběží znovu, dojde-li k náhradní dodávce v rámci odpovědnosti za vady.

7.3 Výše uvedená omezení odpovědnosti a zkrácení promlčecí doby neplatí

 • k nárokům na náhradu škody a na náhradu nákladů klienta,
 • pokud prodávající vadu podvodně zamlčel,
 • u zboží, které bylo užíváno v souladu s jeho obvyklým užíváním pro stavbu a které způsobilo jeho vadu,
 • za jakoukoli stávající povinnost prodávajícího poskytovat aktualizace digitálních produktů s ohledem na smlouvy na dodávku zboží s digitálními prvky.

7.4 Kromě toho pro obchodníky zůstávají zákonné promlčecí lhůty pro jakékoli zákonné právo na postih, které může existovat, nedotčeny.

7.5 Pokud je klient podnikatelem podle § 1 německého obchodního zákoníku (HGB), má obchodní povinnost zboží prohlédnout a oznámit prodávajícímu vady podle § 377 HGB. Zanedbá-li klient v něm uvedené informační povinnosti, zboží se považuje za schválené.

7.6 V případě, že zákazník vystupuje jako spotřebitel, musí být přepravce neprodleně informován o zjevných poškozeních při přepravě a musí být o tom informován prodávající. Pokud je Klient nedodrží, nejsou tím dotčeny jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

7.7 Prodávající neodpovídá za vady plnění telekomunikační smlouvy, za které je odpovědný výhradně příslušný poskytovatel služeb. V tomto ohledu platí příslušná zákonná ustanovení a případné odchylné smluvní podmínky příslušného poskytovatele služeb.

8) Zvláštní podmínky pro zpracování zboží dle specifikace objednatele

8.1 Pokud prodávající dluží podle smluvních podmínek dodání zboží i zpracování zboží podle určitých specifikací objednatele, zpřístupní objednatel provozovateli veškerý obsah potřebný ke zpracování, např. , obrázky nebo grafiky v souborových formátech, formátování, velikostech obrázků a souborů určených provozovatelem a uděluje provozovateli potřebná užívací práva. Za obstarání a získání práv k takovému obsahu nese výhradní odpovědnost Klient. Klient prohlašuje a přebírá odpovědnost, že má právo užívat obsah poskytnutý Prodávajícímu. Zejména dbá na to, aby tím nebyla porušována žádná práva třetích osob, zejména autorská práva, práva k ochranným známkám a osobnostní práva.

8.2 Klient zbaví Prodávajícího nároků třetích osob uplatněných vůči Prodávajícímu v souvislosti s porušením jejich práv smluvním užitím obsahu Klienta Prodávajícím. Klient dále ponese účelně vynaložené náklady na nutnou právní obhajobu, včetně veškerých soudních a advokátních odměn dle zákonné sazby. To neplatí, pokud Klient za porušení neodpovídá. V případě nároků třetích osob je Objednatel povinen poskytnout Prodávajícímu neprodleně, pravdivě a úplně všechny informace, které jsou nezbytné pro ověření uplatněných nároků pro odpovídající obhajobu.

8.3 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracování objednávek, pokud obsah poskytnutý Klientem za tímto účelem porušuje právní nebo úřední zákazy nebo morálku. To platí zejména pro poskytování obsahu, který je protiústavní, rasistický, xenofobní, diskriminační, urážlivý nebo ohrožující mládež a/nebo oslavuje násilí.

9) Uplatnění poukázek na kampaň

9.1 Poukazy, které prodávající vydává zdarma, na určitou dobu platnosti v rámci propagačních aktivit a které klient nemůže zakoupit (dále jen „poukazy na kampaň“), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě prodávajícího. a pouze v uvedeném časovém období.

9.2 Jednotlivé produkty mohou být z poukazové akce vyloučeny, pokud takové omezení vyplývá z podmínek akčního poukazu.

9.3 Akční poukazy mohou uplatnit pouze spotřebitelé.

9.4 Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden poukaz na kampaň.

9.5 Hodnota zboží by měla odpovídat minimálně částce poukazu na akci. Prodávající nevrací zbývající majetek.

9.6 V případě, že hodnota poukazu na akci nestačí pro objednávku, může si Klient k úhradě rozdílu zvolit jeden ze zbývajících způsobů platby nabízených Prodávajícím.

9.7 Kredit poukazu na kampaň nebude vyplácen v hotovosti a není úročen.

9.8 Kampaňový poukaz nebude uplatněn, pokud Klient v rámci svého zákonného práva na zrušení vrátí zboží zcela nebo částečně zaplacené akčním poukazem.

9.9 Akční poukazy jsou určeny pouze pro použití osobou na poukazu označenou. Převod poukazu na akci na třetí stranu není povolen. Prodávající je oprávněn, nikoli však povinen, kontrolovat nárok příslušného majitele voucheru.

10) Rozhodné právo

10.1 Na všechny právní vztahy mezi stranami se použije právo Spolkové republiky Německo s vyloučením zákonů upravujících mezinárodní nákup movitých věcí. Pro spotřebitele tato volba práva platí pouze v rozsahu, v jakém není poskytnutá ochrana odňata kogentními ustanoveními práva země, ve které má spotřebitel obvyklé bydliště.

10.2 S ohledem na zákonné právo na odstoupení od smlouvy se tato volba práva nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nepatří do členského státu Evropské unie a jejichž jediné místo pobytu a adresa pro doručování jsou mimo Evropské unie v době uzavření smlouvy.

11) Místo jurisdikce

Je-li Klient podnikatelem, právnickou osobou veřejného práva nebo samostatnou veřejnoprávní pozůstalostí se sídlem na území Spolkové republiky Německo, je pro všechny vzniklé právní spory jediným místem jurisdikce místo podnikání Prodávajícího. z této smlouvy. Má-li Klient bydliště mimo území Spolkové republiky Německo, je pro všechny právní spory vyplývající z této smlouvy jediným místem soudní příslušnosti místo podnikání Prodávajícího za předpokladu, že smlouvu nebo nároky ze smlouvy lze postoupit zákazníkovi. profesionální nebo obchodní činnost. V každém případě je však Prodávající ve výše uvedených případech oprávněn obrátit se na soud příslušný podle sídla Klienta.

12) Kodex chování

Prodávající splňuje standardy kvality Trusted Shops, které jsou k nahlédnutí na www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

13) Alternativní řešení sporů

13.1 Evropská komise poskytuje na svých webových stránkách následující odkaz na platformu ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tato platforma je vstupním bodem pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online smluv o prodeji a poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli a obchodníky.

13.2 Prodávající není povinen využívat k řešení sporů se spotřebiteli subjekty alternativního řešení sporů, ale je na to připraven.