Zásady vrácení peněz

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy podle následujícího ustanovení, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní obchod za účelem, který nelze přičíst zejména její obchodní ani samostatné profesní činnosti:

A. Pokyn k odvolání


Právo na odstoupení od smlouvy


Máte právo odstoupit od této smlouvy do 30 dnů bez udání důvodů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 30 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali nebo převzali poslední zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odvolání, musíte nás informovat (BONAVENTURA GmbH, Gartenstr. 59, 18119 Rostock, Německo, Tel.: +49 381 779 999 89, E-mail: service@mybonaventura.de) vašeho rozhodnutí odvolat tuto smlouvu prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisu nebo e-mailu zaslaného poštou). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Aby byla dodržena lhůta na odvolání, postačí zaslat oznámení o uplatnění práva na odvolání před uplynutím lhůty na odvolání.

Důsledky odvolání


Pokud tuto smlouvu odvoláte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější standardní doručení námi nabízené ), okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržíme oznámení o vašem odvolání této smlouvy. Pro toto vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato refundace účtována. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží vrátíte nebo předáte společnosti Gate 56 GmbH, c/o Bonaventura GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 11, 56220  Urmitz, Německo, okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odvolání této smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Náklady na vrácení zboží poneseme my.

Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že k této ztrátě hodnoty došlo v důsledku nakládání se zbožím, které není nutné pro zkoumání stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vyloučení nebo předčasné vypršení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na zrušení neexistuje u následujících smluv:

Smlouvy na dodávku zboží, které jsou vyrobeny podle specifikací spotřebitele nebo jsou jasně personalizované.

Právo na zrušení neexistuje pro
následovat
dluží smlouvy:
Smlouvy pro
dodání zboží, které je
vyrobeno podle specifikací spotřebitele nebo
jsou jasně personalizované.
Smlouvy pro
dodání zboží, které je
vyrobeno podle specifikací spotřebitele nebo
jsou jasně personalizované.

B. Formulář pro odvolání


Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.

Na

Gate 56 GmbH
c/o BONAVENTURA GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 11
56220 Urmitz
Německo
e-mailem: service@mybonaventura.de

Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

Objednáno dne (*) ____________ / přijato dne (*) __________________

 

________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

 

________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

 

________________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě komunikace na papíře)

 

_________________________
datum

(*) Nehodící se škrtněte

 

Verze 1.0.2020