IG kopienas noteikumi un noteikumi

 1. Konkursu organizē BONAVENTURA GmbH.
 2. Konkursā var piedalīties sekotāji, kas ir vismaz 18 gadus veci (ja vien balvā nav norādīts citādi) un dzīvo Vācijā, Šveicē vai Austrijā. Piedaloties šajā konkursā, jūs piekrītat ievērot šeit ietvertos noteikumus un nosacījumus.
 3. Laimests ir saskaņā ar formulējumu uz publicētā uzvaras teksta. Uzvarētāji tiks pieminēti pēc vārda komentāros vai sazinoties ar privātu ziņu. Uzvarētājiem jāsazinās ar BONAVENTURA GmbH 24 stundu laikā pēc paziņošanas vai konkursā norādītajā termiņā. Pēc šī perioda BONAVENTURA patur tiesības izvēlēties jaunus uzvarētājus.
 4. BONAVENTURA izvēlēsies uzvarētājus no visiem reģistrētajiem dalībniekiem iepriekš izziņotā periodā.
 5. Uzvarētāji tiks noteikti pēc beigu datuma nejaušas izlozes ietvaros starp visiem dalībniekiem. Ja konkurss ir saistīts ar uzdevumu, izlozē piedalās tikai tie dalībnieki, kuri uzdevumu būs izpildījuši pareizi.
 6. Laimests nav atļauts tālākpārdošanai un nodošanai. Izmaksa skaidrā naudā vai balvas izmaksa natūrā nav iespējama.
 7. Tiek izslēgta tikai starpniecības dalība dāvanā, izmantojot dāvanu meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējus internetā. Tā kā šādi pakalpojumu sniedzēji kavē BONAVENTURA platformu, BONAVENTURA patur tiesības bloķēt šos pakalpojumu sniedzējus.
 8. Jūs piekrītat, ka BONAVENTURA var saglabāt jūsu datus sacensību laikā un sazināties ar jums. BONAVENTURA piekrīt ievērot datu aizsardzības un mediju tiesību aktu noteikumus attiecībā uz visu dalībnieku glabātajiem datiem. BONAVENTURA nenodos datus trešajām personām.
 9. Tiešā veidā var piedalīties tikai atsevišķas personas. Pārstāvība nav atļauta. No dalības tiek izslēgti BONAVENTURA darbinieki un dāvinājumā iesaistītie sadarbības partneri, kā arī viņu radinieki. Lai iegūtu faktisko laimestu, ir jānorāda īsti, pilni vārdi.
 10. Konkurss nav saistīts ar Facebook un Instagram un citiem sociālajiem medijiem, un tie nekādā veidā netiek sponsorēti, atbalstīti vai organizēti. Jūsu sniegtās informācijas saņēmējs nav Facebook vai Instagram, bet gan BONAVENTURA.
 11. Piedalīties konkursā var tikai ar ierakstu zem attiecīgā ieraksta attiecīgajā sociālajā medijā vai BONAVENTURA mājaslapā.
 12. BONAVENTURA patur tiesības pēc saviem ieskatiem diskvalificēt ikvienu dalībnieku, kurš tiek atklāts vai tiek turēts aizdomās par konkursa iesniegšanas procesa, šī Konkursa darbības vai Noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem. BONAVENTURA patur tiesības diskvalificēt jebkuru dalībnieku un/vai atņemt atlīdzību no dalībnieka, kurš, pēc tās domām, ir veicis krāpniecisku praksi un/vai darbības vai citas darbības, kas kaitē šim konkursam vai konkursa iesniegšanas procesam. Uzskata, ka krāpnieciskas darbības ietver, bet neaprobežojas ar:

a). jebkura maldināšana un/vai maldināšana un/vai krāpšana

b). atbilžu un/vai ierakstu un/vai atbilžu iesniegšana, ko veic jebkura persona, kas nav tā fiziskā persona, kura piedalās Konkursā; un/vai

c). atbilžu un/vai ierakstu un/vai atbilžu iesniegšana pilnībā vai daļēji, izmantojot un/vai ģenerējot ar jebkuru elektrisku ierīci, datoru, iepriekš ieprogrammētu modemu vai jebkuru citu metodi vai ierīci, kas ir pretrunā ar atbilžu iesniegšanu un/vai ierakstus un/vai atbildes.

 1. Organizators nepārprotami patur tiesības pārtraukt konkursu bez iepriekšēja brīdinājuma un nenorādot iemeslus. Tas jo īpaši attiecas uz jebkuriem iemesliem, kas varētu traucēt vai kavēt plānoto dāvanu gaitu.
 2. Jautājumus, komentārus vai sūdzības par šo konkursu nevajadzētu sūtīt Facebook/Instagram, bet gan uz service@mybonaventura.de
 3. Facebook, Instagram un citi sociālie mediji tiks atlīdzināti un aizsargāti pret jebkādiem un jebkādiem zaudējumiem, zaudējumiem un jebkāda veida izdevumiem (tostarp advokātu honorāriem un izmaksām, ciktāl tas ir saprātīgi), kas izriet no jebkādām pretenzijām saistībā ar šo dāvanu.
 4. Atdalāmības klauzula: ja kāds no šo dalības noteikumu un nosacījumu noteikumiem ir vai kļūst nederīgs pilnībā vai daļēji, tas neietekmē pārējo šo dalības noteikumu un nosacījumu noteikumu spēkā esamību. Spēkā esošā noteikuma vietā piemērojams juridiski pieļaujamais noteikums, kas ekonomiskā ziņā ir vistuvākais spēkā neesošā noteikuma jēgai un mērķim. Tas pats attiecas uz šo dalības noteikumu nepilnības gadījumā.
 5. Tiesvedība ir izslēgta.
 6. BONAVENTURA patur tiesības mainīt šos dalības nosacījumus.